Russian Symfony Community — Symfoniacs

Community of PHP/Symfony developers

Links: